La nostra veu La nostra força

Qui es membre del Consell Escolar?

 La direcció del centre

 4 o 5 representants de l'alumnat

 7 o 8 representants del professorat

 1 representant de l'Ajuntament

 La direcció d'estudis

 5 o 6 representants de les famílies

 1 representant del PAS (Admin. i Serveis)

 La secretaria del centre (sense vot)

La nostra veu La nostra força